Promaxx - "De suspension specialist"

Menu

Privacy Policy

Security 
Promaxx vind klanttevredenheid een van de belangrijkste punten. Om jouw ervaring op onze website te verbeteren hebben wij daarom jouw persoonsgegevens nodig. We gebruiken deze informatie alleen voor deze doeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen dus niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden of aan anderen worden doorverkocht. Promaxx gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen dus ook in veilige handen zijn. 


Welke gegevens hebben we van jou nodig?

  • Voor- en achternaam
  • Contact informatie: adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en IP-adres
  • Welke weg bewandel je op onze website 
     

Waarom hebben we deze gegevens van jou nodig en wat doen wij hiermee?

  • Allereerst hebben wij jou gegevens nodig bij jouw account op Promaxx.nl. Hiermee kunnen we je op de hoogte stellen van jouw eventuele bestelling. Daarnaast kunnen we met jouw gegevens in beeld brengen in welke producten jij je interesseert en wat jouw bestelverleden is. Zo heb je makkelijk een overzicht van je oude bestellingen. 
  • Om jou de beste ervaring te kunnen geven willen we weten waar je vastloopt. Hoe kunnen wij dit verbeteren en welke veranderingen moeten wij hierom doorvoeren op de website?
  • Ook is het voor ons van belang om te weten op welke manier jij binnen bent gekomen op onze website. Moeten wij ons beter laten zien op Google of juist via andere kanalen?
  • Op welk moment van de dag hebben we de meeste klanten op de website en hoe kunnen we hierop inspelen?
  • Welke interesses hebben onze klanten? Het is duidelijk dat jij als klant je interesseert in auto's, maar met welke producten kunnen wij meer voor jou doen?

We maken gebruik van cookies. Tegenwoordig word hier geen melding meer van gegeven om te accepteren. Als je er niet op zit te wachten dat deze gegevens met ons worden uitgewisseld, dan zul je de cookies van je computer moeten verwijderen.

Bij meer vragen over jouw privacy zien we graag een e-mail verschijnen.

 

Promaxx AVG

 

Promaxx, gevestigd aan Rondweg 17
6515 AS Nijmegen
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.promaxx.nl
De sondert 13
5928 RV Venlo
Nederland
info@promaxx.nl

Wij zijn ook:
www.wheelspacers.nl
www.spoorverbredershop.nl
www.vervangingsveren.nl
www.verlagings-veren.nl
www.eibachshop.nl
www.eibach.verlagings-veren.nl
www.eibach.be
www.centreerringen.nl
www.kameishop.nl
www.bladveershop.nl
www.gasverenshop.nl
www.wielslotenshop.nl
www.wielgewichten.nl
www.stabilisatorstangen.nl
www.steekadapters.nl
www.promaxx-shop.nl
www.cobra.promaxx.nl


De Functionaris Gegevensbescherming van Promaxx is te bereiken via info@promaxx.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Promaxx verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

U bent verplicht deze gegevens met Promaxx te delen in verband met de uitvoering van uw overeenkomst, indien wij de gevraagde gegevens niet ontvangen en hierdoor de uitvoering verhinderd
zullen wij de order annuleren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@promaxx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Promaxx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Promaxx analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Promaxx volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Promaxx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Promaxx neemt welop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Promaxx) tussen zit. Promaxx gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Afterpay, voor het achteraf betalen van uw order. Afwijzing kan plaatsvinden na de kredietcheck van Afterpay zelf. Bij afwijzing wordt de order geannulleerd.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Promaxx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 10 jaar> voor garantie afhandelingen en het eventueel opnieuw bestellen van deze producten
Personalia > 10 jaar> voor garantie afhandelingen en het eventueel opnieuw bestellen van deze producten
Adres > 10 jaar> voor garantie afhandelingen en het eventueel opnieuw bestellen van deze producten
Enzovoort > 10 jaar> voor garantie afhandelingen en het eventueel opnieuw bestellen van deze producten


Delen van persoonsgegevens met derden

Promaxx verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Promaxx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Promaxx gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Promaxx gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Promaxx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@promaxx.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Promaxx wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Promaxx wil u er tevens op wijzen dat wij elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid altijd binnen vier (4) weken beantwoorden.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Promaxx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@promaxx.nl